UPDATE

Các công việc thực hiện....

  • Chỉnh sửa giao diện phù hợp với điện thoại
  • Tối ưu hệ thống 
  • Thêm link Hoa Viên 599
  • Làm thêm mấy cái linh tinh (nếu rảnh)..
  • ....

Bạn có thể truy cập các trang trong hệ thống của công ty 599